ZZ-ZP-2375-9/20 SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW DROBNYCH AGD ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCIOWYCH Z PODZIAŁEM NA 6 PAKIETÓW

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na: SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW DROBNYCH AGD ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCIOWYCH Z PODZIAŁEM NA 6 PAKIETÓW

Termin składania ofert: do dnia     15.06.2020r. godz. 11:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 19.06.2020 GODZ. 11.00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 23.06.2020 GODZ. 11.00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

 Załączniki:

ogłoszenie

09.06.20202- zmienione ogłoszenie

17.06.2020- ZMIENIONE OGŁOSZENIE

SIWZ

17.06.2020- ZMIENIONY SIWZ

załącznik nr 1-ARKUSZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWY

17.06.2020- ZMIENIONY ZAŁ. NR 1- ARKUSZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWY

załącznik nr 2- formularz oferty

17.06.20920- ZMIENIONY FORMULARZ OFERTY

załącznik nr 3- oświadczenie wykonawcy

załącznik nr 4- projekt umowy

17.06.2020- ZMIENIONY ZAŁ. NR 4- PROJEKT UMOWY

17.06.2010- odpowiedż na pytania

23.06.2020 – informacja z otwarcia ofert

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 WYNIKI

07.07.2020- ZAWIADOMIENIE O WYBORE W PAKIETACH 1,2,3,4,11 I 12

14.07.2020- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE W PAKIETACH 5,7,8,9,10 I UNIEWŻNIENIU W PAKIETACH 6 I 13

ZZ-ZP-2375-9/20 SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW DROBNYCH AGD ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCIOWYCH Z PODZIAŁEM NA 6 PAKIETÓW
Przewiń na górę