Informacja dla kontrahentów

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (dalej ,,RODO”) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000104928, adres ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław, NIP 8981803575.

Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób

 • listownie, pisząc na adres ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław,
 • elektronicznie pisząc na adres e-mail: sekretariat@spzozmswia.wroclaw.pl

Administrator powołał Inspektora Ochrony danych, z którym można skontaktować się w następujący sposób

 • listownie, pisząc na adres ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław,
 • elektroniczni, pisząc e na adres e-mail: iod@spzozmswia.wroclaw.pl

Przysługuje Państwu prawo

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
 • żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane w Państwa odczuciu są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową lub dochodzenia roszczeń.

W związku z zawartą Umową, Państwa dane zostały pozyskane przez Administratora od drugiej Strony Umowy.

Administrator będzie przetwarzał następujące Państwa dane:

 • Imię i nazwisko,
 • służbowy numer telefonu,
 • służbowy adres e-mail,
 • pełnioną funkcję,
 • zajmowane stanowisko,
 • posiadane uprawnienia specjalistyczne.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organy władzy publicznej oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji jego obowiązków, w tym zapewniających obsługę księgową, kadrową, prawną, archiwizację i niszczenie dokumentów, usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, obsługę w zakresie marketingu, ochronę osób i mienia, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są Państwa dane.

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Przewiń na górę