Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

serwis internetowy

Administratorem Twoich danych osobowych, przetwarzanych w związku z korzystaniem z naszego serwisu internetowego jest

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000104928, adres ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław, NIP 8981803575.

Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób

  • listownie, pisząc na adres ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław,
  • elektronicznie pisząc na adres e-mail: sekretariat@spzozmswia.wroclaw.pl

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w następujący sposób

  • listownie, pisząc na adres ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław,
  • elektroniczni, pisząc e na adres e-mail: iod@spzozmswia.wroclaw.pl

Masz prawo do swoich danych osobowych, tj. do :

  1. dostępu,
  2. sprostowania,
  3. żądania usunięcia,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania,
  5. przenoszenia,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Formularz kontaktowy wysyła wiadomość w formie e-mail bezpośrednio do adresata. Dane nie są przechowywane na serwerze strony internetowej.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niepodanie adresu e-mail lub numeru telefonu spowoduje, że nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi.
Możliwy zakres zbieranych informacji to adres e-mail, numer telefony, temat, treść wiadomości, data i godzina jej nadania.
Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO1, czyli Twoja zgoda, wyrażona przez wypełnienie formularza i jego przesłanie.


Zebrane informacje na temat Twojego połączenia z naszym serwisem https://spzozmswia.wroclaw.pl wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerem www, analizy ruchu sieciowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ramach naszego serwisu i nie są powiązane w żaden sposób z innymi przetwarzanymi danymi osobowymi.
Zakres zbieranych danych to: data i godzina Twojej aktywności, adres IP Twojego urządzenia, rodzaj urządzenia, nazwa przeglądarki internetowej, system operacyjny urządzenia, informacja o odwiedzonych stronach w ramach naszego serwisu.
Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


W związku z realizacją usług Twoje dane osobowe mogą być ujawnione dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z naszego serwisu.
Administrator może ujawnić wybrane informacje właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


Dostęp do przetwarzanych danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.


Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.


Administrator nie podejmuje wobec Ciebie żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania2.


1 RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2 Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Przewiń na górę