Wsparcie Dla Weteranów

Wsparcie

Dla Weteranów

Pełnomocnik Dyrektora ds. Weteranów powołany Zarządzeniem Wewnętrznym nr 25/2012

Dyrektora SP ZOZ MSW we Wrocławiu z dnia 14.05.2012r.

Pani Jadwiga Pryciak – Zastępca Kierownika Rejestru Usług Medycznych

tel. (71) 7984 617

Komunikat NFZ w zakresie uprawnień przysługujących weteranom działań poza granicami państwa.
 

 

W zakresie pomocy psychologicznej, w art. 23 ust. 2 ustawy przyjęto, iż weteranom-funkcjonariuszom, weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, strażakom PSP oraz najbliższym członkom ich rodzin (w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy są nimi: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z weteranem lub weteranem poszkodowanym) przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej poza kolejnością w podmiotach leczniczych MSW, jeżeli problemy zdrowotne funkcjonariusza związane są z działaniami poza granicami państwa.

Celem pomocy jest prewencja przed ewentualnym wystąpieniem odroczonych efektów stresu będących konsekwencją traumatycznych zdarzeń występujących na misjach.

Tryb udzielania i zakres pomocy psychologicznej udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej MSW reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny.

Pomoc psychologiczna udzielana jest weteranowi-funkcjonariuszowi lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi po okazaniu legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego wydanej przez Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Warunkiem otrzymania pomocy przez najbliższego członka rodziny jest okazanie pisemnego oświadczenia weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, że spełnia on warunek bycia najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy. W oświadczeniu powinien być wskazany numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

Zakres pomocy psychologicznej obejmuje różnorodne formy oddziaływania mające na celu poprawę kondycji psychofizycznej weteranów-funkcjonariuszy, weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin, takie jak: (1) badanie diagnostyczne, (2) terapię psychologiczną (indywidualną i grupową, w tym rodzinną), (3) poradę indywidualną, (4) poradę rodzinną, (5) interwencję kryzysową.

Zgodnie  z ustawą,  pomoc psychologiczna  udzielana jest weteranom-funkcjonariuszom,

weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, strażakom PSP oraz najbliższym członkom ich rodzin w podmiotach leczniczych MSW bezpłatnie oraz poza kolejnością.

 
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
ul.Grabiszyńska 35-39
53-501 Wrocław
Rejestracja tel. 71 7984725
Przewiń na górę