ZZ-ZP-2375-8/20 Opracowanie dokumentacji budowlanej zmian oraz dokumentacji wykonawczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nN zasilania podstawowego i rezerwowego dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na: Opracowanie dokumentacji budowlanej zmian oraz dokumentacji wykonawczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nN zasilania podstawowego i rezerwowego dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

Termin składania ofert: do dnia     28.05.2020r. godz. 11:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

Uwaga- zmiana terminu składania ofert na 01.06.2020 godz. 11:00

 Załączniki:

ogłoszenie

26.05.2020- zmiana ogłoszenia

SIWZ

26.05.2020- SIWZ PO ZMIANACH

załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia

26.05.2020- zmieniony zał. nr 1- opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 1- do opz

załącznik nr 2- formularz oferty

26.05.2020- zmieniony zał. nr 2- formularz ofert

załącznik nr 2A- arkusz terminowo- cenowy

26.05.2020- zmieiony zał. nr 2A- arkusz terminowo-cenowy

załącznik nr 3- oświadczenie wykonawcy

załącznik nr 4- wykaz usług

załącznik nr 5- wykaz osób

załącznik nr 6- projekt umowy

26.05.2020- zmieniony zał. nr 6- projekt umowy

27.05.2020- zmieniony zał. nr 6- projekt umowy

 26.05.2020- odpowiedź

27.05.2020- modyfikacja projektu umowy

02.06.2020- informacja z otwarcia ofert

Wyniki postępowania:

OTWARCIE

16.06.2020- wynik popstępowania

ZZ-ZP-2375-8/20 Opracowanie dokumentacji budowlanej zmian oraz dokumentacji wykonawczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nN zasilania podstawowego i rezerwowego dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul
Przewiń na górę