ZZ-ZP-2375-20/20 Dostawa środków do dezynfekcji powierzchni do Apteki Szpitalnej

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na: Dostawę środków do dezynfekcji powierzchni do Apteki Szpitalnej

Termin składania ofert: do dnia 20.10.2020r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

 Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 22.10.2020r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

Wyniki postępowania: rozstrzygnięto dnia 02.11.2020r.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Informacja dla Wykonawców

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert i zmiana treści ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia w BZP

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 20.10.2020r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.10.2020r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzytsniejszej oferty z dnia 02.11.2020r.

ZZ-ZP-2375-20/20 Dostawa środków do dezynfekcji powierzchni do Apteki Szpitalnej
Przewiń na górę