ZZ-ZP-2375-19/20 Zakup, dostawa i montaż mobilnego, przyłóżkowego, cyfrowego aparatu RTG oraz bezprzewodowych detektorów do ucyfrowienia analogowych aparatów RTG dla szpitala SPZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na: Zakup, dostawa i montaż mobilnego, przyłóżkowego, cyfrowego aparatu RTG oraz bezprzewodowych detektorów do ucyfrowienia analogowych aparatów RTG dla szpitala SPZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32

Termin składania ofert: do dnia 14.10.2020r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

Wyniki postępowania: rozstrzygnięto dnia 02.11.2020r.

 Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 16.10.2020r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

 Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 20.10.2020r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 2a Opis przedmiotu zamówienia – pakiet 1

Załącznik nr 2b Opis przedmiotu zamówienia – pakiet 2

Załacznik nr 3 Formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5a Wzór umowy – pakiet 1

Załącznik nr 5b Wzór umowy – pakiet 2

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 Informacja dla Wykonawców

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert i zmiana treści ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia w BZP

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z 12.10.2020r.

Nowy Załącznik nr 2b Opis przedmiotu zamówienia – pakiet 2

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert i zmiana treści ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia w BZP

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 16.10.2020r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.10.2020r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.11.2020r.

ZZ-ZP-2375-19/20 Zakup, dostawa i montaż mobilnego, przyłóżkowego, cyfrowego aparatu RTG oraz bezprzewodowych detektorów do ucyfrowienia analogowych aparatów RTG dla szpitala SPZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32
Przewiń na górę