ZZ-K- 1152 – 84/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym

ZZ-K- 1152 – 84/2020                                                                                              Wrocław, 01.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław

napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020.295 ze zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2020.1398 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32, 50-233 Wrocław.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzozmswia.wroclaw.pl lub w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych  SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 8.00 – 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym”, w terminie do dnia 19.04.2021 r., do godz. 14.00, w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, kontakt z p. Zertiną Plutą tel. 071/79 84 682 /614/, e-mail: zpluta@spzozmswia.wroclaw.pl, kadry@spzozmswia.wroclaw.pl  Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 19.04.2021 r., o godz. 14.30, w świetlicy SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się  będzie za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu do godz.14.00, w dniu 19.04.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 21 dni od dnia otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz do  przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów dotyczących konkursu ofert.

Szczegółowe warunki

Przedłużenie konkursu

ZZ-K- 1152 – 84/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym
Przewiń na górę