Konkurs ZZ-RUM-078-50/2021

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-50/2021 z dnia 16.02.2021 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław

działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1398 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

Pakiet nr 1 – Badania z zakresu POZYTONOWEJ TOMOGRAFII EMISYJNEJ – dla pacjentów Przychodni i Szpitala we Wrocławiu miejsce wykonania na terenie Wrocławia;

Pakiet nr 2 – Badania z zakresu SCYNTYGRAFII  NARZĄDOWEJ – dla pacjentów Przychodni i Szpitala we Wrocławiu– miejsce wykonania na terenie Wrocławia

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.spzoz-msw.wroclaw.pl. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzoz-msw.wroclaw.pl oraz w Rejestrze Usług Medycznych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach,  w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert – ..(wpisać numer pakietu (np. Pakiet nr 1a); numer postępowania konkursowego:ZZ-RUM-078- 50/2021)”

Miejsce i termin składania ofert w zakresie Pakietu nr 1, 2Sekretariat SP ZOZ MSWiA  we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek nr 3) I piętro, pok. 14 do dnia 17.03.2021 r. do godz. 11.00.
22.03.2021. do godz 11.00

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty we wszystkich pakietach można przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego: SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Zamawiającego do dnia 17.03.2021 r. do godz. 11.00.
22.03.2021. do godz 11.00

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Bożena Aniśkowicz tel. 071/79 84 739 /617/.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 17.03.2021r., o godz. 12.00 22.03.2021 o godz 12.00w świetlicy Szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni roboczych od otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert oraz do  przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg  i protestów dotyczących konkursu ofert.

ROZSTRZYGNIECIE

ZMIANY 12.03.2021

ZMIANY

Szczegółowe warunki

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POPRAWIONY

Oświadczenie oferenta

Formularz ofertowy pet
FORMULARZ OFERTOWY PET POPRAWIONY
Wzór umowy pet pakiet 1a
WZÓR UMOWY PET PAKIET 1A POPRAWIONY
WZÓR UMOWY PET PAKIET 1A 12.03.2021
Wzór umowy pet pakiet 1b
WZÓR UMOWY PET PAKIET 1B POPRAWIONY
WZÓR UMOWY PET PAKIET 1B 12.03.2021

Formularz ofertowy scyntygry
FORMULARZ OFERTOWY SCYNTYGRY POPRAWIONY
Formularz ofertowy scynty pakiet 2a
FORMULARZ OFERTOWY SCYNTY 2A POPRAWIONY
WZÓR UMOWY SCYNTY 2A POPRAWIONY
WZÓR UMOWY SCYNTY 2A 12.03.2021
Formularz ofertowy scynty pakiet 2b
FORMULARZ OFERTOWY SCYNTY PAKIET 2B POPRAWIONY
WZÓR UMOWY SCYNTY PAKIET 2B POPRAWIONY
WZÓR UMOWY SCYNTY PAKIET 2B 12.03.2021

Konkurs ZZ-RUM-078-50/2021
Przewiń na górę