Konkurs nr ZZ-RUM-078-58/2021 na badania histopatologiczne i cytologiczne oraz Przeprowadzanie Sekcji Zwłok

 Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-58/2021 z dnia 15.03.2021 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław

działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych                  ze środków publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1398 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

Pakiet 1 – Badania histopatologiczne i cytologiczne- dla pacjentów Szpitala i Przychodni MSWiA  we Wrocławiu;

Pakiet 2 – Przeprowadzanie sekcji zwłok.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie http://www.spzoz-msw.wroclaw.pl. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzozmswia.wroclaw.pl

oraz w Rejestrze Usług Medycznych  SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17) .

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach,  w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert – ..(wpisać numer pakietu (np. Pakiet nr 1); numer postępowania konkursowego:

ZZ-RUM-078-58/2021)”

Miejsce i termin składania ofert – Sekretariat SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek

nr 3) I piętro, pok. 14 do dnia 19.04.2021 r. do godz. 11.00

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty można przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego: SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone  w terminie, jeżeli wpłyną do Zamawiającego do dnia 19.04.2021 r. do godz. 11.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Bożena Aniśkowicz tel. 071/79 84 739.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 19.04.2021 r.,  o  godz. 11.00 w świetlicy Szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otwarcia ofert.. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz do  przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg  i protestów dotyczących konkursu ofert.

Rozstrzygnięcie konkursowe

Szegółowe warunki histopatologia

Formularz ofertowy histopatologia

Załącznik do formularza ofertowego pakiet 1 histopatologia

Wzór umowy pakiet 1 histopatologia

Wzór umowy pakiet 2

Załącznik do formularza ofertowego pakiet 2

Oświadczenie oferenta

Konkurs nr ZZ-RUM-078-58/2021 na badania histopatologiczne i cytologiczne oraz Przeprowadzanie Sekcji Zwłok
Przewiń na górę