Oferta najmu powierzchni reklamowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32 zaprasza do złożenia oferty na najem powierzchni części nieruchomości do zamontowania wolnostojących nośników reklamowych w ilości :

 1. przy nieruchomości ul. Ołbinska 32 , powierzchnia 48m2 pod zamontowanie wolnostojących nośników reklamowych w ilości : 4 sztuki o wymiarach 5,04×2,38 metra każdy
 2. przy nieruchomości ul. Grabiszyńska 35-39 o powierzchni 9m2 pod zamontowanie wolnostojących nośników reklamowych w ilości : 1 sztuka o wymiarach 3,2×2,4m

Minimalny czynsz za 1 miesiąc najmu za 1 miejsce przy nieruchomości ul. Olbińska 32 ustala się na kwotę 150,00 zł netto + VAT w obowiązującej wysokości

Minimalny czynsz za 1 miesiąc najmu miejsca przy nieruchomości ul. Grabiszyńska 35-39 ustala się na kwotę 655,00 zł netto + VAT w obowiązującej wysokości

SP ZOZ MSWiA informuje , iż jedynym kryterium oceny jest proponowana stawka miesięcznego czynszu najmu oraz czas najmu. Czynsz corocznie będzie waloryzowany.

W przypadku złożenia oferty na najem powyżej 50m2 przez jednego kontrahenta , zawarcie umowy uzależnione jest od decyzji Organu Nadzorującego ,czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Oferta powinna zawierać:

 1. Okres najmu
 2. Cenę netto i brutto z 1 miesiąc powierzchni podanej w PLN cyfrowo i słownie
 3. Nazwę i adres (siedziba) oferenta
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
 5. Pisemną akceptację wzoru umowy
 6. Oferty należy przesyłać na adres mailowy : administracja @spzozmswia.wroclaw.pl na załączonym formularzu oferty do dnia 12.01.2022 do godz. 11:00. 
 7. Szczegółowe informacje na temat oferty można uzyskać w Dziale Administracyjno-Gospodarczym pod nr tel. 71 7984666 w godz. 8:00 -14:30.
 8. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej szpitala.
 9. Wzór istotnych warunków umowy w załączeniu do pobrania.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn.

Oferta najmu
Warunki umowy
Formularz ofertowy

Oferta najmu powierzchni reklamowej
Przewiń na górę