Oferta najmu powierzchni reklamowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32 zaprasza do złożenia oferty na najem powierzchni części nieruchomości do zamontowania wolnostojących nośników reklamowych w ilości :

 1. przy nieruchomości ul. Ołbinska 32 , powierzchnia 48m2 pod zamontowanie wolnostojących nośników reklamowych w ilości : 4 sztuki o wymiarach 5,04×2,38 metra każdy
 2. przy nieruchomości ul. Grabiszyńska 35-39 o powierzchni 9m2 pod zamontowanie wolnostojących nośników reklamowych w ilości : 1 sztuka o wymiarach 3,2×2,4m

Minimalny czynsz za 1 miesiąc najmu za 1 miejsce przy nieruchomości ul. Olbińska 32 ustala się na kwotę 150,00 zł netto + VAT w obowiązującej wysokości

Minimalny czynsz za 1 miesiąc najmu miejsca przy nieruchomości ul. Grabiszyńska 35-39 ustala się na kwotę 655,00 zł netto + VAT w obowiązującej wysokości

SP ZOZ MSWiA informuje , iż jedynym kryterium oceny jest proponowana stawka miesięcznego czynszu najmu oraz czas najmu. Czynsz corocznie będzie waloryzowany.

W przypadku złożenia oferty na najem powyżej 50m2 przez jednego kontrahenta , zawarcie umowy uzależnione jest od decyzji Organu Nadzorującego ,czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Oferta powinna zawierać:

 1. Okres najmu
 2. Cenę netto i brutto z 1 miesiąc powierzchni podanej w PLN cyfrowo i słownie
 3. Nazwę i adres (siedziba) oferenta
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
 5. Pisemną akceptację wzoru umowy
 6. Oferty należy przesyłać na adres mailowy : administracja @spzozmswia.wroclaw.pl na załączonym formularzu oferty do dnia 12.01.2022 do godz. 11:00. 
 7. Szczegółowe informacje na temat oferty można uzyskać w Dziale Administracyjno-Gospodarczym pod nr tel. 71 7984666 w godz. 8:00 -14:30.
 8. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej szpitala.
 9. Wzór istotnych warunków umowy w załączeniu do pobrania.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn.

Oferta najmu
Warunki umowy
Formularz ofertowy

Oferta najmu powierzchni reklamowej
Przewiń na górę
Rozmiar czcionki
Kolory