Oferta najmu pomieszczeń wraz z garażem przy ul. Grabiszyńskiej

KONKURS OFERT

 1.  na wynajem  powierzchni w Przychodni SP ZOZ MSWiA przy ul. Grabiszyńskiej 35-39 we Wrocławiu
 • Przedmiotem konkursu ofert jest wynajem dwóch pomieszczeń w budynku Przychodni o powierzchni :
  1. 11,9 m2 pomieszczenie na drugim piętrze nr 224
  2. 40,00 m2 pomieszczenie na pierwszym piętrze nr 118
 • Przedmiotem konkursu ofert jest wynajem 2 garaży o pow. 16,8 m każdy
 • Cena wywoławcza pomieszczenia 11,9 m2 : 40,00 zł brutto /m2
 • Cena wywoławcza pomieszczenia 40,00 m2 : 37,00 zł brutto /m2 ( pomieszczenie wymaga generalnego odświeżenia po stronie Najmującego )
 • Cena wywoławcza garażu 16,8 m2 : 250,00 zł brutto za 1 m-c
 • Okres najmu – 5 lat

2. na wynajem  powierzchni w Przychodni SP ZOZ MSWiA przy ul. Grabiszyńskiej 35-39 we Wrocławiu z niezależnym wejściem C do pomieszczenia

 • Przedmiotem konkursu ofert jest wynajem pomieszczenia z niezależnym wejściem C o powierzchni 23,669 m2
 • Cena wywoławcza pomieszczenia 23,669 m2 : 50,00 zł brutto /m2
 • Okres najmu – 5 lat

Do cen najmu należy doliczyć opłaty za media.

Cena stawki najmu będzie corocznie waloryzowana

W przypadku złożenia oferty na najem powyżej 50m2 przez jednego kontrahenta , zawarcie umowy uzależnione jest od decyzji Organu Nadzorującego ,czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Oferta powinna zawierać:

 • Cenę brutto za 1m2 powierzchni podanej w PLN cyfrowo i słownie
 • Nazwę i adres (siedziba) oferenta
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – dotyczy wynajęcia pomieszczeń w budynku Przychodni oraz pomieszczenia od wejścia C
 • Pisemną akceptację istotnych warunków umowy
 • Oferty należy składać  w Dziale Administracyjno –Gospodarczym w czerwonym budynku szpitala , III piętro, pokój 96 lub drogą mailową na adres : administracja@spzozmswia.wroclaw.pl do dnia 10 .01. 2022 r . do godziny 11:00
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2022 r. o godzinie 11.30 w Dziale Administracyjno – Gospodarczym, pokój nr 96
 •  Z konkursu wyklucza się oferentów, którzy mają nieuregulowane zaległości płatnicze wobec SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej szpitala.
 • Istotne warunki umowy w załączeniu do pobrania.
 • Szczegółowe informacje dotyczące wynajmu udziela Dział Administracyjno – Gospodarczy ( tel. 71 -798 46 66).

Oferta najmu
Warunki umowy
Formularz ofertowy

Oferta najmu pomieszczeń wraz z garażem przy ul. Grabiszyńskiej
Przewiń na górę