Konkurs nr ZZ-RUM-078-12/2021 na badania z zakresu rentgenodiagnostyki, audiometrii i konsultacji laryngologicznych

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-12/2021 z dnia 01 lutego 2021 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław

działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2020  r. poz. 29 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1398 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
Badania z zakresu rentgenodiagnostyki, audiometrii i konsultacji laryngologicznych – postępowanie nr ZZ-RUM-078-12/2021 – miejsce wykonania na terenie Jeleniej Góry

Pakiet nr 1 – Badania z zakresu rentgenodiagnostyki dla pacjentów Przychodni w Jeleniej Górze
Pakiet nr 2 – Badania z zakresu rentgenodiagnostyki – RTG klatki piersiowej dla osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną w Przychodni w Jeleniej Górze
Pakiet nr 3 – Badania audiometryczne i konsultacje laryngologiczne w ramach medycyny pracy dla osób skierowanych z Przychodni  w Jeleniej Górze – miejsce wykonania na terenie Jeleniej Góry

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.spzozmswia.wroclaw.pl. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzozmswia.wroclaw.pl oraz w Rejestrze Usług Medycznych  SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach,  w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert – (wpisać numer postepowania i nr pakietu;  numer postępowania konkursowego: ZZ-RUM-078-12/2021,  Pakiet nr…. )”

Miejsce i termin składania ofert  – Sekretariat SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek nr 3) I piętro, pok. 14, do dnia 18.02.2021 r. do godz. 11.00.

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty można przesłać drogą pocztową na adres Udzielającego Zamówienie: SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia do dnia 18.02.2021 r. do godz. 11.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Bożena Aniśkowicz tel. 071/79 84 739

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 18 lutego 2021 r.  o godz. 12.00 w świetlicy Szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni roboczych od otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert oraz do  przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania  protestów i odwołań w ramach konkursu ofert.

Ogloszenie konkursowe
Szczegolowe warunki
Oswiadczenie oferenta
Formularz ofertowy pakiet 1 i 2
Zalacznik nr 1 do formularza ofertowego pakiet 1
Zalacznik nr 1 do formularza ofertowego pakiet 2
Wzor umowy pakiet 1 i 2
Formularz ofertowy pakiet 3
Wzor umowy pakiet 3

ROZSTRZYGNIECIE

Konkurs nr ZZ-RUM-078-12/2021 na badania z zakresu rentgenodiagnostyki, audiometrii i konsultacji laryngologicznych
Przewiń na górę