ZZ-G -2211-50/2021 Konkurs ofert na wynajem 43,16 m 2 powierzchni na poziomie -1 w Przychodni SP ZOZ MSWiA przy ul. Grabiszyńskiej 35-39 we Wrocławiu

                                                                                                                                      Wrocław, 12.02.2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław

ogłasza

KONKURS OFERT

 na wynajem  43,16 m 2 powierzchni na poziomie -1 w Przychodni SP ZOZ MSWiA przy ul. Grabiszyńskiej 35-39 we Wrocławiu

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest wynajem powierzchni w piwnicy o powierzchni 43,16 m2 składającej się z dwóch pomieszczeń : 14,35 m2 i 28,81 m2
 2. Cena wywoławcza : 15,00 zł/m2
 3. Okres dzierżawy – 5 lat
 4. Oferta powinna zawierać:
 5. Cenę netto z 1m2 powierzchni podanej w PLN cyfrowo i słownie
 6. Nazwę i adres (siedziba) oferenta
 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
 8. Pisemną akceptację wzoru umowy
 9. Oferty należy składać  w Dziale Administracyjno –Gospodarczym w czerwonym budynku szpitala , III piętro, pokój 96 do dnia 26.02.2021r. do godziny 10.00
 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2021 o godzinie 11.00 Dziale Administracyjno – Gospodarczym, pokój nr 96
 11.  Z konkursu wyklucza się oferentów, którzy mają nieuregulowane zaległości płatnicze wobec SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn.
 13. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej szpitala.
 14. Wzór umowy w załączeniu do pobrania.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące wynajmu udziela Dział Administracyjno – Gospodarczy ( tel. 71 -798 46 66).

WZÓR UMOWY

WYNIKI

ZZ-G -2211-50/2021 Konkurs ofert na wynajem 43,16 m 2 powierzchni na poziomie -1 w Przychodni SP ZOZ MSWiA przy ul. Grabiszyńskiej 35-39 we Wrocławiu
Przewiń na górę