Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-3/2021

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-3/2021 z dnia 07 stycznia 2021 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław

działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2020r. poz. 295 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1398)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

Pakiet nr 1 – Lekarskie konsultacje specjalistyczne z zakresu orzecznictwa we Wrocławiu  – miejsce wykonania usług na terenie Wrocławia

Pakiet nr 2 – Badania z zakresu ULTRASONOGRAFII – dla pacjentów Szpitala i Przychodni we Wrocławiu i w Jeleniej Górze – miejsce wykonania na terenie Wrocławia/Jeleniej Góry;

Pakiet nr 3 – Badania audiometryczne i konsultacje laryngologiczne w ramach medycyny pracy dla osób skierowanych z Przychodni  w Jeleniej Górze – miejsce wykonania na terenie Jeleniej Góry

Pakiet nr 4 – Badania DENSYTOMETRYCZNE  dla pacjentów Zamawiającego – miejsce wykonania na terenie Wrocławia;

Pakiet nr 5Badania MAMMOGRAFICZNE dla pacjentów Zamawiającego

Pakiet nr 6 – Badanie psychologiczne kwalifikujące na turnusy profilaktyczno – rehabilitacyjne i  antystresowe.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.spzozmswia.wroclaw.pl. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzozmswia.wroclaw.pl oraz w Rejestrze Usług Medycznych  SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach,  w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert – (wpisać numer postepowania i nr pakietu;  numer postępowania konkursowego:     ZZ-RUM-078-3/2021,  Pakiet nr…. )”

Miejsce i termin składania ofert  – Sekretariat SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek nr 3) I piętro, pok. 14, do dnia 21.01.2021 r. do godz. 11.00.

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty można przesłać drogą pocztową na adres Udzielającego Zamówienie: SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia do dnia 21.01.2021 r.  do godz. 11.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Bożena Aniśkowicz tel. 071/79 84 739

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 21 stycznia 2021 r.  o godz. 12.00 w świetlicy Szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni roboczych od otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert oraz do  przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg  i protestów dotyczących konkursu ofert.

Formularz ofertowy 1

Wzór umowy 1

Formularz ofertowy 2

Wzór umowy 2a i 2b

Wzór umowy 2c

Formularz ofertowy 3

Wzór umowy 3

Formularz ofertowy 4

Wzór umowy 4

Formularz ofertowy 5

Wzór umowy 5

Formularz ofertowy 6

Wzór umowy 6

Oświadczenie oferenta

Szczegółowe warunki

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-3/2021
Przewiń na górę