ZZ-ZP-2375-2/20 Wykonanie usługi przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Szpitala SPZOZ MSWIA we Wrocławiu

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na: Wykonanie usługi przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Szpitala SPZOZ MSWIA we Wrocławiu

Termin składania ofert: do dnia 27.05.2020r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

Wyniki postępowania: rozstrzygnięto w dniu 25.06.2020r.

 Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 01.06.2020r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 Wykaz usług

Załącznik nr 6 Wzór umowy

Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 Informacja dla Wykonawców

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiana treści ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia w BZP

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 26.05.2020r.

Nowy załącznik nr 1 do SIWZ

Nowy załącznik nr 2 do SIWZ

Nowy załącznik nr 3 do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 27.05.2020r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 01.06.2020r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Wyniki

ZZ-ZP-2375-2/20 Wykonanie usługi przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Szpitala SPZOZ MSWIA we Wrocławiu
Przewiń na górę