ZZ-ZP-2375-1/20 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla Laboratorium we Wrocławiu i Jeleniej Górze

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na: Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla Laboratorium we Wrocławiu i Jeleniej Górze

Termin składania ofert: do dnia 24.03.2020r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

Wyniki postępowania: rozstrzygnięto w dniu 06.04.2020r.

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 27.03.2020r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 oferta

Załącznik nr 2a zadanie nr 1-4

Załącznik nr 2a zadanie nr 5

Załącznik nr 2b zadanie nr 3 i 4

Załącznik nr 2b zadanie nr 5

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Wzory umów

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Informacja dla Wykonawców

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiana treści ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia w BZP

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 23.03.2020r.

Nowy załącznik nr 1 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.03.2020r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wyniki postępowania

ZZ-ZP-2375-1/20 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla Laboratorium we Wrocławiu i Jeleniej Górze
Przewiń na górę