ZZ-ZP-2375-27/20 Świadczenie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych oraz usług odbioru, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania zmieszanych odpadów opakowaniowych

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na: Świadczenie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych oraz usług odbioru, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania zmieszanych odpadów opakowaniowych

Termin składania ofert: do dnia 11.01.2021r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony
 Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na: do dnia 13.01.2021r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

Wyniki postępowania:

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3  Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego (Pakiet nr 1)

Załącznik nr 4a i 4b Wzór umowy

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Informacja dla Wykonawców

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert i zmiana treści ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia w BZP

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08.01.2021r.

INFORMACJE Z OTWARCIA W DNIU 13.01.2020

WYNIKI

ZZ-ZP-2375-27/20 Świadczenie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych oraz usług odbioru, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania zmieszanych odpadów opakowaniowych
Przewiń na górę