ZZ-ZP-2375-16/20 Wykonanie usługi przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Szpitala SPZOZ MSWIA we Wrocławiu – powtórka

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na: Wykonanie usługi przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Szpitala SPZOZ MSWIA we Wrocławiu – powtórka

Termin składania ofert: do dnia 14.09.2020r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

Wyniki postępowania:

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 Wykaz usług

Załącznik nr 6 Wzór umowy

Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 Informacja dla Wykonawców

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 09.09.2020r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.09.2020r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zadaniu nr 7 w dniu 29.09.2020r.

ZZ-ZP-2375-16/20 Wykonanie usługi przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Szpitala SPZOZ MSWIA we Wrocławiu – powtórka
Przewiń na górę