Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-86/2021 na Badania z zakresu KONSULTACJI PULMONOLOGICZNYCH, BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH I OPISYWANIA BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-86/2021 z dnia 21.05.2021 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław

działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2021 r. poz. 711) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1398 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

Badania z zakresu KONSULTACJI PULMONOLOGICZNYCH, BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH I OPISYWANIA BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH – postępowanie nr ZZ-RUM-078-86/2021 – dla pacjentów Szpitala i Przychodni MSWiA we Wrocławiu oraz Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze – miejsce wykonania na terenie Wrocławia/Jeleniej Góry;

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie https://spzozmswia.wroclaw.pl/. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu https://spzozmswia.wroclaw.pl/ oraz w Rejestrze Usług Medycznych  SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach,  w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert – (wpisać numer postepowania i nr pakietu; np. numer postępowania konkursowego: ZZ-RUM-078-86/2021,  Pakiet nr……)”

Na kopercie zawierającej ofertę należy w lewym górnym rogu wpisać nazwę i adres korespondencyjny Oferenta.

Miejsce i termin składania ofert  – Sekretariat SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek  nr 3) I piętro, pok. 14 do dnia 15.06.2021 r. do godz. 11.00.

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty we wszystkich pakietach można przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego: SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Zamawiającego do dnia 15.06.2021 r. do godz. 11.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jestp. Bożena Aniśkowicz tel. 071/79 84 739 /617/.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 15.06.2021 r. o godz. 11.00 w świetlicy Szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni roboczych od otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert oraz do  przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg  i protestów dotyczących konkursu ofert.

Rozstrzygnięcie

Zmiana terminu

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy pakiet 1

Wzór umowy pakiet 2,3,4

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-86/2021 na Badania z zakresu KONSULTACJI PULMONOLOGICZNYCH, BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH I OPISYWANIA BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH
Przewiń na górę