Konkurs nr ZZ-RUM-078-87/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania diagnostyczne EMG

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-87/2021 z dnia 20.05.2021 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław

działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz.711) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

Badania diagnostyczne EMG

 – postępowanie nr ZZ-RUM-078-87/2021 –  dla pacjentów Zamawiającego – miejsce wykonania na terenie Wrocławia.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie http://www.spzozmswia.wroclaw.pl. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SPZOZ MSWiA we Wrocławiu https://spzozmswia.wroclaw.pl/

oraz w Rejestrze Usług Medycznych  SPZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17) .

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert – ..(wpisać numer postępowania konkursowego: ZZ-RUM-078-87/2021)”

Na kopercie zawierającej ofertę należy w lewym górnym rogu wpisać nazwę i adres korespondencyjny Oferenta.

Miejsce i termin składania ofert – Sekretariat SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek

nr 3) I piętro, pok. 14 do dnia 15.06.2021 r. do godz. 11.00.

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty można przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego: SPZOZ MSWiA we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do siedziby Zamawiającego 15.06.2021 r. do godz. 11.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Bożena Aniśkowicz tel. 071/79 84 739 /617/.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 15.06.2021 r. o godz. 12.00 w świetlicy Szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otwarcia ofert.. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz do  przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg  i protestów dotyczących konkursu ofert.

Rozstrzygnięcie

Szczegółowe warunki konkursu

Oświadczenie Oferenta

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Konkurs nr ZZ-RUM-078-87/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania diagnostyczne EMG
Przewiń na górę