Lekarz koordynator ratownictwa medycznego

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO
lekarz koordynator ratownictwa medycznego
ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego lekarza koordynatora ratownictwa medycznego
Liczba stanowisk pracy: 1
Wymiar etatu: 1 stanowisko na 0,75 etatu lub inna liczba miejsc pracy w łącznym wymiarze 0,75, etatu
Miejsce wykonywania pracy:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Wymagania niezbędne:
– lekarz systemu zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
– co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub w zespole
ratownictwa medycznego;
– znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
– znajomość ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
– znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień
i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– życiorys i list motywacyjny,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
– kopie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji wymaganych w stosunku
do lekarza systemu,
– kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
Termin składania dokumentów: do 19.03.2018
Miejsce składania dokumentów:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Organizacji i Rozwoju
pl. Powstańców Warszawy 1,
50-153 Wrocław
lub składać w pok. 0200
z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w BZ – lekarz koordynator – 01/03/2018
Inne informacje:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie,
orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oświadczenie powinno zawierać odpowiednią treść,
datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej
www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu) nie będą
rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji
kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzająca nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia
nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru.
Administratorem danych jest Wojewoda Dolnośląski z siedzibą w: Wrocław 50-153, pl. Powstańców Warszawy 1. Dane
zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoby składające oferty mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Obowiązek podania danych określonych w treści ogłoszenia wynika z art. 221 § 1 oraz art. 221 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks Pracy. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych:
adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.

lekarz koordynator ratownictwa medycznego.pdf

Lekarz koordynator ratownictwa medycznego
Przewiń na górę