Klauzula informacyjna RODO – do zapoznania się przez Oferentów

1.    W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego oraz
z podjęciem działań w celu  zawarcia i realizacji umowy, Udzielający zamówienia:


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu,
ul. Ołbińska 32 (50-233 Wrocław)


informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) jest  Administratorem danych.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne, zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
–  art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy, jej zabezpieczenia, obsługi oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających.
3. Dane osobowe (Oferenta) Przyjmującego zamówienie mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, świadczących usługi archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy powierzenia
i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.
4. Dane przetwarzane będą przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu zostaną zniszczone.
5. Dane osoby, z którą zostanie podpisana umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przetwarzane będą przez czas realizacji tej umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany
z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas określony przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i wywiązania się Udzielającego zamówienia z obowiązków płatnika. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
7. Oferent (Przyjmujący zamówienie) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu
w przypadku kiedy nie zachodzą już przesłanki prawne do przetwarzania jej danych osobowych.
8. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@spzozmswia.wroclaw.pl lub adres siedziby wskazany w punkcie 1.

Klauzula informacyjna RODO – do zapoznania się przez Oferentów
Przewiń na górę