ZZ-ZP-2375-4/20 Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na: Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli

Termin składania ofert: do dnia 16.04.2020r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

Wyniki postępowania: rozstrzygnięto w dniu 24.04.2020r.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 oferta

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Informacja dla Wykonawców

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10.04.2020r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 16.04.2020r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Wyniki

ZZ-ZP-2375-4/20 Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli
Przewiń na górę