Konkurs ZZ-RUM-078-89/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Zakup procedur medycznych – Usługi protetyczne: dla potrzeb pacjentów Poradni Stomatologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-89/2021 z dnia 20.05.2021 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław

działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1398 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

„Konkurs ofert – Zakup procedur medycznych – Usługi protetyczne: dla potrzeb pacjentów Poradni Stomatologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu”.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej https://spzozmswia.wroclaw.pl/. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzozmswia.wroclaw.pl oraz w Rejestrze Usług Medycznych  SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach,  w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert – Zakup procedur medycznych – Usługi protetyczne: dla potrzeb pacjentów Poradni Stomatologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu”. Postępowanie konkursowe  ZZ-RUM-078-89/2021”

Miejsce i termin składania ofert– Sekretariat SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek nr 3) I piętro, pok. 14 do dnia 15.06.2021 r. do godz. 11.00.

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty we wszystkich pakietach można przesłać drogą pocztową na adres Zamawiający: SP ZOZ MSW we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Zamawiającego do dnia do dnia 15.06.2021 r. do godz. 11.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jestp. Bożena Aniśkowicz tel. 071/79 84 739 / 617 /.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 15.06.2021 r., o godz. 12.00 w świetlicy Szpitala         SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otwarcia ofert.. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert oraz do  przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg  i protestów dotyczących konkursu ofert.

Rozstrzygnięcie

Szczegółowe warunki konkursu

Oświadczenie Oferenta

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Konkurs ZZ-RUM-078-89/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Zakup procedur medycznych – Usługi protetyczne: dla potrzeb pacjentów Poradni Stomatologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu
Przewiń na górę