Konkurs ZZ-RUM-078-208/2020 na lekarskie konsultacje specjalistyczne i badania laboratoryjne

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-208/2020 z dnia 02 grudnia 2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław

działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2020r. poz. 295 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1398)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

Pakiet nr 1 – Lekarskie konsultacje specjalistyczne z zakresu orzecznictwa we Wrocławiu  – miejsce wykonania usług na terenie Wrocławia

Pakiet 2 – Badania laboratoryjne inne niż mikrobiologiczne wykonywane w dni robocze w godzinach 7:30 – 18:00 dla pacjentów Szpitala MSWiA we Wrocławiu i Przychodni MSWiA we Wrocławiu

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.spzozmswia.wroclaw.pl. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzozmswia.wroclaw.pl oraz w Rejestrze Usług Medycznych  SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach,  w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert – (wpisać numer postepowania i nr pakietu;  numer postępowania konkursowego:     ZZ-RUM-078-208/2020,  Pakiet nr…. )”

Miejsce i termin składania ofert  – Sekretariat SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek nr 3) I piętro, pok. 14, do dnia 14.12.2020 r. do godz. 11.00.

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty można przesłać drogą pocztową na adres Udzielającego Zamówienie: SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia do dnia 14.12.2020 r.  do godz. 11.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Bożena Aniśkowicz tel. 071/79 84 739

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 14 grudnia 2020 r.  o godz. 12.00 w świetlicy Szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni roboczych od otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert oraz do  przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg  i protestów dotyczących konkursu ofert.

Szczegółowe warunki konkursu PAKIET 1

Szczegółowe warunki konkursu PAKIET 2

Wzór umowy PAKIET 1

Wzór umowy PAKIET 2

Oświadczenie oferenta

Formularz ofertowy PAKIET 1

Formularz ofertowy PAKIET 2

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs ZZ-RUM-078-208/2020 na lekarskie konsultacje specjalistyczne i badania laboratoryjne
Przewiń na górę