Praca na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Endokrynologicznego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, Wrocław, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Endokrynologicznego

  • Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 r., Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 430) w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko, tj.

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,

a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,

UWAGA !

Dokumenty wskazane powyżej, muszą być złożone w oryginale lub w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata;

UWAGA !

Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

6) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie określonym w § 9 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r.w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą t.j. (Dz. U. z 2021 r. poz. 430), tj. do dnia 30 listopada 2021 roku, na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
ul. Ołbińska 32,
50-233 Wrocław

  • na kopercie kandydat umieszcza : swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także ad notację o treści: „Konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Endokrynologicznego”.
  • Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – grudzień 2021 r./styczeń 2022 r., Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 50.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu

leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA, ul. Ołbińska 32 we Wrocławiu.

Dyrektor SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

……………………………….

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu – Śródmieście pod numerem KRS 0000104928, NIP: 898-18-03-575, REGON: 930856126.

2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisząc na adres administratora wskazany w ust.1) lub poprzez adres e-mail: iod@spzozmswia.wroclaw.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Endokrynologicznego na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych wykraczających poza wymagane przepisami, których podanie nie jest konieczne do udziału w rekrutacji, przy czym zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

4) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 430) w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko, spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

5) Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Państwo aplikowali lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 6 m-cy w celu przyszłych rekrutacji.

7) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia czy to Państwo są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa mogą Państwo skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

8) W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Praca na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Endokrynologicznego
Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory