Praca na stanowisku MŁ. ASYSTENT FIZJOTERAPII w Jeleniej Górze

Wrocław, 08.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od czerwca 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, osobę na stanowisku mł. asystenta fizjoterapii w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze, przy ul. Nowowiejskiej 43.

1. Nazwa stanowiska pracy

MŁ. ASYSTENT FIZJOTERAPII

2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna):

PRZYCHODNIA MSWIA W JELENIEJ GÓRZE

 3. Wymagane kwalifikacje:

a/ wykształcenie

tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku fizjoterapia

 b/ obligatoryjne uprawnienia

 c/ doświadczenie zawodowe

co najmniej 3 lata doświadczenia w zawodzie fizjoterapeuty  

d/ dodatkowe umiejętności i predyspozycje

samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej, życzliwe i profesjonalne podejście do pacjenta

e/ wskazanie zakresu podstawowych zadań wykonywanych na danym stanowisku

 1. Fizjoterapeuta wykonuje swoje obowiązki zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami i środkami zgodnie  z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością.
  1. Wykonywanie zabiegów leczniczych z zakresu fizjoterapii i kinezyterapii na podstawie zleceń lekarskich.
  1. Obsługa aparatury i sprzętu służącego do zabiegów leczniczych.
  1. Opiekowanie się i prowadzenie ścisłej obserwacji pacjentów w czasie trwania zabiegów.
  1. Dbanie by zabiegi odbywały się w odpowiednich warunkach (min. temperatura, oświetlenie, zasady zachowania intymności pacjenta).
  1. Posługiwanie się aparaturą i sprzętem medycznym zgodnie z dokumentacją techniczną oraz racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi do wykonywania zabiegów.
  1. Prowadzenie stosownej dokumentacji.
  1. Praca w informatycznym systemie rozliczeniowym KS-PPS.
  1. Rozliczanie świadczeń w systemie sprawozdawczym SOMED.
  1. Dbanie o stan urządzeń i powiadamianie przełożonych o zaistniałych awariach.
  1. Rejestracja pacjentów na zabiegi fizjoterapeutyczne.
  1. Ustalanie terminów konsultacji lekarza w zakresie rehabilitacji/fizjoterapii.
  1. Prowadzenie kolejek oczekujących.

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych  do dnia 23.06.2021 r., na adres e-mail: kadry@spzozmswia.wroclaw.pl.

Dodatkowe informacje można otrzymać w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych, pod
nr telefonu 071/79 84 614 lub e-mail: kadry@spzozmswia.wroclaw.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu (dalej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu), ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor mgr Agata Lisiewicz-Kaleta.

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail iod@spzozmswia.wroclaw.pl lub pisząc na adres Administratora podany powyżej, z dopiskiem IOD.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22¹ ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust.1 lit. b i c RODO). Inne dane (poza wykazanymi przepisami prawa) zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą na podstawie zgody ( art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, świadczących usługi archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie będą niszczone.

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Praca na stanowisku MŁ. ASYSTENT FIZJOTERAPII w Jeleniej Górze
Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory