Praca dla Referenta/Inspektora/Specjalisty w Sekcji Analiz Ekonomicznych i Kosztów

Wrocław, 05.11.2021 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32,
50-233 Wrocław zatrudni od grudnia 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, osobę na stanowisku referenta/inspektora/specjalisty w Sekcji Analiz Ekonomicznych i Kosztów.

1. Nazwa stanowiska pracy

REFERENT/INSPEKTOR/SPECJALISTA
2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna):

Sekcja Analiz Ekonomicznych i Kosztów

3. Wymagane kwalifikacje:

a/ wykształcenie
średnie lub wyższe

b/ obligatoryjne uprawnienia
bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel

c/ doświadczenie zawodowe

mile widziane doświadczenie zawodowe w podobnej komórce organizacyjnej

d/ dodatkowe umiejętności i predyspozycje
dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy
w zespole

e/ wskazanie zakresu podstawowych zadań wykonywanych na danym stanowisku

 • Szczegółowa znajomość struktury organizacyjnej i systemu zarządzania w SPZOZ MSWiA we Wrocławiu.
 • Znajomość przepisów prawnych w zakresie związanym z wykonywaną pracą i ich przestrzeganie, ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawnych wewnętrznych, wydanych przez Dyrektora jednostki.
 • Nadzorowanie spływu dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych niezbędnej
  do prawidłowego rozliczania kosztów.
 • Bieżące zasilanie modułu kosztowego w dane z otrzymanych zestawień i wykazów.
 • Ciągły monitoring i analiza zapisów na kontach zespołu „4”, zespołu „5” i zespołu „7”
  w systemie księgowym. Przenoszenie niezbędnych danych do modułu kosztowego celem dalszego rozliczenia kosztów.
 • Tworzenie nowych, analiza i udział przy korekcie kont zespołu „5” (ośrodki powstawania kosztów) w systemach księgowych. Informowanie pozostałych komórek organizacyjnych
  o zaistniałych zmianach w/w zakresie.
 • Miesięczne rozliczanie kosztów pośrednich i przenoszenie kosztów ośrodków pomocniczych na ośrodki finalne zgodnie z przyjętymi etapami.
 • Miesięczne sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów dla poszczególnych ośrodków.
 • Analizowanie kształtowania się kosztów i przychodów poszczególnych ośrodków kosztów
  i informowanie osób odpowiedzialnych za te ośrodki o sytuacji ekonomicznej.
 • Opracowywanie okresowych analiz ekonomicznych z zakresu kształtowania się kosztów,
  a w przypadku ponoszenia nadmiernych kosztów inicjowanie działań oszczędnościowych
  i organizacyjnych w celu ich minimalizacji.
 • Opracowywanie wszelkich analiz wynikających z bieżących potrzeb zakładu.
 • Kalkulowanie kosztów badań oraz procedur w celu rozliczeń OPK proceduralnych i współpraca przy przygotowaniu cennika udzielanych odpłatnie badań, zabiegów i konsultacji.
 • Wprowadzanie, bieżąca analiza i modyfikacja „kluczy podziału kosztów” zakupu usług
  i materiałów księgowanych bezpośrednio w koszty danych ośrodków.
 • Bieżąca współpraca i kontakt ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi szpitala w celu pozyskiwania niezbędnych danych i ich analizy.
 • Kompletowanie i archiwizowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wykonywanie innych czynności służbowych wynikających z przepisów dotyczących stanowiska pracy oraz potrzeb zakładu.

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 10.12.2021 r., na adres e-mail: kadry@spzozmswia.wroclaw.pl.

Dodatkowe informacje można otrzymać w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych, pod
nr telefonu 071/79 84 614 lub e-mail: kadry@spzozmswia.wroclaw.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu (dalej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu), ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor mgr Agata Lisiewicz-Kaleta.

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail iod@spzozmswia.wroclaw.pl lub pisząc na adres Administratora podany powyżej, z dopiskiem IOD.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22¹ ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust.1 lit. b i c RODO). Inne dane (poza wykazanymi przepisami prawa) zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą na podstawie zgody ( art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, świadczących usługi archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie będą niszczone.

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Praca dla Referenta/Inspektora/Specjalisty w Sekcji Analiz Ekonomicznych i Kosztów
Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory