ZZ-K- 1152 – 53/2020 – konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego

                                                                                               Wrocław, 13.11.2020 r.                                                                                            

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu informuje, że zostaje przedłużony do dnia 4 grudnia 2020 r. do godz. 14.00 termin składania ofert
w postępowaniu konkursowym ZZ-K-1152-53/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Bloku Operacyjnym, Pracowni Endoskopowej i gabinetach zabiegowych  w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu oraz pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i udzielania świadczeń w przypadku wezwania przez lekarza dyżurującego, w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32, 50-233 Wrocław.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 04.12.2020 r., o godz. 14.30, w świetlicy SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.

Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław

na podstawie  art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020.295 ze zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2020.1398).

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Bloku Operacyjnym, Pracowni Endoskopowej i gabinetach zabiegowych  w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu oraz pozostawania
w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego
i udzielania świadczeń w przypadku wezwania przez lekarza dyżurującego, w Oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32, 50-233 Wrocław.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2022 r. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzozmswia.wroclaw.pl lub w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych  SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 8.00 – 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert w zakresie w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego”, w terminie do dnia 13.11.2020 r., do godz. 14.00, w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, kontakt z p. Zertiną Plutą tel. 071/79 84 682 /614/, e-mail: zpluta@spzozmswia.wroclaw.pl, kadry@spzozmswia.wroclaw.pl  Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 13.11.2020 r., o godz. 14.30, w świetlicy SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się  będzie              za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu do godz.14.00, w dniu 13.11.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz do  przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów dotyczących konkursu ofert.

Szczegółowe warunki konkursu

ZZ-K- 1152 – 53/2020 – konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego
Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory