Zatrudnimy specjalistę/inspektora ochrony przeciwpożarowej.

Wrocław, 05.11.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od lutego 2020 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1/3 etatu, osobę na stanowisku specjalistę/inspektora ochrony przeciwpożarowej.

1. Nazwa stanowiska pracy

SPECJALISTA/INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna):

SP ZOZ MSWiA WE WROCŁAWIU

 3. Wymagane kwalifikacje:

a/ wykształcenie

tytuł inżyniera pożarnictwa lub technika pożarnictwa lub strażaka

b/ obligatoryjne uprawnienia

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa, technik pożarnictwa lub strażak

 c/ doświadczenie zawodowe

co najmniej 3 lat zatrudnienia w zawodzie

d/ dodatkowe umiejętności i predyspozycje

e/ wskazanie zakresu podstawowych zadań wykonywanych na danym stanowisku

 – specjalista/inspektor ochrony przeciwpożarowej ponosi odpowiedzialność za realizowanie zadań ppoż. zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w tym w szczególności:          
– kontrolowanie stanu bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz opracowanie zaleceń pokontrolnych;                                                                                
– planowanie potrzeb wyposażenia budynków i pomieszczeń w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia p.poż.                                                                                                          
– przeprowadzanie i organizowanie szkoleń pracowników w zakresie p.poż;                   
– uaktualnianie dokumentacji organizacyjno-ewidencyjnej dotyczącej p.poż.;                 
– sporządzenie instrukcji p.poż.;                                                                                         
– nadzorowanie sprawności sprzętu przeciwpożarowego;                                                  
– przygotowywanie sprawozdawczości ze stanu ochrony p.poż;                                        
– udział w odbiorach technicznych nowobudowanych lub przebudowanych obiektów i urządzeń, mających wpływ na warunki p.poż;                                                                 
– udział w opracowywaniu planów modernizacji rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu p.poż.

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych  do dnia 31.01.2021 r., na adres e-mail: kadry@spzozmswia.wroclaw.pl.

Dodatkowe informacje można otrzymać w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych, pod
nr telefonu 071/79 84 614 lub e-mail: kadry@spzozmswia.wroclaw.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu (dalej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu), ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor mgr Agata Lisiewicz-Kaleta.

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail iod@spzozmswia.wroclaw.pl lub pisząc na adres Administratora podany powyżej, z dopiskiem IOD.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22¹ ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust.1 lit. b i c RODO). Inne dane (poza wykazanymi przepisami prawa) zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą na podstawie zgody ( art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, świadczących usługi archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie będą niszczone.

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Zatrudnimy specjalistę/inspektora ochrony przeciwpożarowej.
Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory