Praca na stanowisku Salowej/Salowego

Wrocław, 05.11.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od 16.11.2020 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, osobę na stanowisku salowej/salowego w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32.

1. Nazwa stanowiska pracy
SALOWA/SALOWY
2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna):
ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY Z PODODDZIAŁEM ENDOKRYNOLOGICZNYM
3. Wymagane kwalifikacje:
a/ wykształcenie
podstawowe
b/ preferowane uprawnienia

c/ doświadczenie zawodowe
doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
d/ dodatkowe umiejętności i predyspozycje
samodzielność, dobra organizacja pracy własnej, życzliwe i profesjonalne podejście do pacjenta
e/ wskazanie zakresu podstawowych zadań wykonywanych na danym stanowisku
– utrzymanie czystości miejsca pracy (oddziału),
– higiena i dezynfekcja urządzeń medycznych oraz pomieszczeń w obszarze sal chorych,
– asystowanie personelowi medycznemu podczas przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych,
– współpraca z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 06.11.2020 r., na adres e-mail: kadry@spzozmswia.wroclaw.pl.
Dodatkowe informacje można otrzymać w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych, pod
nr telefonu 071/79 84 614 lub e-mail: kadry@spzozmswia.wroclaw.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu (dalej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu), ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor mgr Agata Lisiewicz-Kaleta.

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail iod@spzozmswia.wroclaw.pl lub pisząc na adres Administratora podany powyżej, z dopiskiem IOD.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22¹ ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust.1 lit. b i c RODO). Inne dane (poza wykazanymi przepisami prawa) zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą na podstawie zgody ( art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, świadczących usługi archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie będą niszczone.

Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Praca na stanowisku Salowej/Salowego
Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory