Praca na stanowisku księgowego ds. Płac

Wrocław, 08.03.2021 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32,
50-233 Wrocław zatrudni od kwietnia 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, osobę na stanowisku księgowego ds. płac w Sekcji Płac w Dziale Finansowym.

1. Nazwa stanowiska pracy

KSIĘGOWY DS. PŁAC
2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna):

Dział Finansowy –Sekcja Płac

3. Wymagane kwalifikacje:

a/ wykształcenie
średnie lub wyższe

b/ obligatoryjne uprawnienia                                                                                 
znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz przepisów podatkowych

c/ doświadczenie zawodowe
min 4-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (przy średnim wykształceniu), znajomość systemu KS-ZZL Płace będzie dodatkowym atutem  

d/ dodatkowe umiejętności i predyspozycje
dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel; komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

 e/ wskazanie zakresu podstawowych zadań wykonywanych na danym stanowisku

kompleksowa obsługa płacowa  pracowników zgodna z obowiązującymi przepisami:

 • naliczanie i sporządzanie list płac (m.in. wynagrodzeń, odpraw, zasiłków chorobowych, zasiłków związanych z rodzicielstwem, itp.);
 • dokonywanie potrąceń (w tym zajęcia komornicze);
 • sporządzanie zestawień naliczonych wynagrodzeń w systemie płacowo – kadrowym
  do rozliczenia w systemie finansowo – księgowym;
 • sporządzanie zestawień w zakresie dodatkowych wynagrodzeń na potrzeby rozliczenia usług medycznych;
 • bieżąca współpraca z działem Kadr i Sekcją Księgowości;
 • sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, PFRON, sprawozdań GUS;
 • obsługa pracowników w zakresie bieżących spraw płacowych;
 • sporządzanie, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia
  i wynagrodzeń pracowników, do których pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa;
 • wykonywanie innych czynności służbowych wynikających z przepisów dotyczących stanowiska pracy oraz potrzeb zakładu.                                   

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych  do dnia 26.03.2021 r., na adres e-mail: kadry@spzozmswia.wroclaw.pl.

Dodatkowe informacje można otrzymać w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych, pod
nr telefonu 071/79 84 614 lub e-mail: kadry@spzozmswia.wroclaw.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu (dalej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu), ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor mgr Agata Lisiewicz-Kaleta.

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail iod@spzozmswia.wroclaw.pl lub pisząc na adres Administratora podany powyżej, z dopiskiem IOD.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22¹ ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust.1 lit. b i c RODO). Inne dane (poza wykazanymi przepisami prawa) zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą na podstawie zgody ( art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, świadczących usługi archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie będą niszczone.

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Praca na stanowisku księgowego ds. Płac
Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory