Praca na stanowisku INSPEKTOR/SPECJALISTA DS. KADROWYCH

Wrocław, 26.02.2021 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32,
50-233 Wrocław zatrudni od kwietnia 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, osobę na stanowisku inspektora/specjalisty ds. kadrowych w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych.

1. Nazwa stanowiska pracy

INSPEKTOR/SPECJALISTA DS. KADROWYCH
2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna):

Sekcja Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych

3. Wymagane kwalifikacje:
a/ wykształcenie
średnie lub wyższe
b/ obligatoryjne uprawnienia                                                                                                
praktyczna znajomości przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, biegła obsługa komputera, w tym bardzo dobra znajomość pracy z pakietem Microsoft Office
c/ doświadczenie zawodowe
co najmniej 4 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (przy średnim wykształceniu), znajomość systemu KS-ZZL Kadry będzie dodatkowym atutem  
d/ dodatkowe umiejętności i predyspozycje
komunikatywność, doskonała organizacja czasu i pracy, dokładność, sumienność, umiejętność pracy pod presją czasu
e/ wskazanie zakresu podstawowych zadań wykonywanych na danym stanowisku

 • prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwalnianiem pracownika oraz
  w trakcie jego zatrudnienia (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne); 
 • ewidencjonowanie, kontrola i rozliczanie czasu pracy;
 • ewidencjonowanie i rozliczanie absencji chorobowych, urlopowych i związanych
  z rodzicielstwem;
 • sporządzaniem sprawozdań i raportów do instytucji zewnętrznych (ZUS,GUS) oraz do podmiotu tworzącego;
 • sporządzanie wniosków o zgłoszenie i wyrejestrowanie z ZUS;
 • wystawianie skierowań na badania profilaktyczne oraz sanitarno-epidemiologiczne;
 • przygotowanie raportów na potrzeby Zakładu.

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych  do dnia 26.03.2021 r., na adres e-mail: kadry@spzozmswia.wroclaw.pl.

Dodatkowe informacje można otrzymać w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych, pod
nr telefonu 071/79 84 614 lub e-mail: kadry@spzozmswia.wroclaw.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu (dalej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu), ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor mgr Agata Lisiewicz-Kaleta.

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail iod@spzozmswia.wroclaw.pl lub pisząc na adres Administratora podany powyżej, z dopiskiem IOD.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22¹ ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust.1 lit. b i c RODO). Inne dane (poza wykazanymi przepisami prawa) zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą na podstawie zgody ( art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, świadczących usługi archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie będą niszczone.

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Praca na stanowisku INSPEKTOR/SPECJALISTA DS. KADROWYCH
Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory