Opiekun medyczny w odziale internistycznym z pododdzialem endokrynologicznym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od 12.10.2020 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 1 osobę na stanowisku opiekuna medycznego w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym
w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32.

1. Nazwa stanowiska pracy

OPIEKUN MEDYCZNY

2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna):

ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY Z PODODDZIAŁEM ENDOKRYNOLOGICZNYM

 3. Wymagane kwalifikacje:

a/ wykształcenie

ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego higienistki szpitalnej lub asystentki pielęgniarskiej lub ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny

 b/ obligatoryjne uprawnienia

j.w.

c/ doświadczenie zawodowe

mile widziane

d/ dodatkowe umiejętności i predyspozycje

samodzielność, dobra organizacja pracy własnej, życzliwe i profesjonalne podejście do pacjenta

e/ wskazanie zakresu podstawowych zadań wykonywanych na danym stanowisku

– rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osób chorych i niesamodzielnych w różnym wieku, pomoc podopiecznym w zaspokajaniu ich potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych,
– pomoc i udzielanie wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej
– świadczenie usług opiekuńczych , pielęgnacyjnych i higienicznych wobec chorych,
– asystowanie personelowi medycznemu podczas przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych,
– podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych  do dnia 23.09.2020 r., na adres e-mail: kadry@spzozmswia.wroclaw.pl.

Dodatkowe informacje można otrzymać w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych, pod
nr telefonu 071/79 84 614 lub e-mail: kadry@spzozmswia.wroclaw.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu (dalej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu), ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor mgr Agata Lisiewicz-Kaleta.

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail iod@spzozmswia.wroclaw.pl lub pisząc na adres Administratora podany powyżej, z dopiskiem IOD.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22¹ ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust.1 lit. b i c RODO). Inne dane (poza wykazanymi przepisami prawa) zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą na podstawie zgody ( art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, świadczących usługi archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie będą niszczone.

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4)      prawo do usunięcia danych osobowych;
5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Opiekun medyczny w odziale internistycznym z pododdzialem endokrynologicznym
Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory